Ochrana osobných údajov

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:
TradeMedical, a.s., so sídlom Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra, IČO: 50 822 098 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom webovej stránky www.trademedical.sk

Kontaktné údaje:
Ak sa potrebujete na nás obrátiť ohľadom spracúvania osobných údajov, môžete sa s nami skontaktovať na tel. čísle +421 915 772 347 alebo e-mailom na: info@trademedical.sk

Účel spracúvania osobných údajov : 
Spracovanie údajov pre www.trademedical.sk: 

Vedenie účtovníctva
Ak ste naším zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonom stanoveným povinnostiam na vystavenie a evidenciu daňových dokladov.

Vytvorenie obchodného styku
Takisto na vytvorenie obchodného styku (vytvorenie objednávky, dodanie objednávky, evidencia v obchodnej databáze zákazníkov, evidencia objednávok na riešenie prípadných reklamácií)

Marketing – zasielanie newslettera
Vaše osobné údaje e-mail, meno, priezvisko, pohlavie, na aké údaje klikáte v e-maile, ako často otvárate nami zaslaný newsletter, zasielanie reklamných informácií.

Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po obdobie 5 rokov od prihlásenia.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newsletter na základe vášho súhlasu, po obdobie 5 rokov od jeho udelenia.

Cookies a Google Analytics
Pri pozeraní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej webovej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webovej stránky a prispôsobovanie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať lepšie služby.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálne možnej miere pomocou modernej technológie, ktorá zodpovedá stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme rôzne možné technické opatrenia, ktoré zamedzujú poškodeniu alebo zničenie vašich osobných údajov, a udržujeme ich.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám, spoločnostiam (ďalej len „Sprostredkovatelia“)

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci alebo spolupracovníci, ktorí sú zaviazaní mlčanlivosťou a sú preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme na to tretie strany.

Na zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovávateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Poskytovatelia platformy:
Google – Google Analytics

Je možné, že v budúcnosti sa rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracúvateľa na uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a na kvalitu, ako keby sme to robili pre seba.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledovné práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv použiť, skontaktujte sa, prosím, s nami prostredníctvom e-mailu uvedeného vyššie ako kontaktný e-mail.

Máte právo na informácie, ako spracúvame osobné údaje, čo predstavuje túto stránku.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám v lehote 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracúvame a prečo.

Pokiaľ máte zmeny v osobných údajoch, máte právo na doplnenie, resp. na zmenu týchto údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť, ak sa domnievate, že spracúvame vaše nepresné údaje, ak máte pocit, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať, alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel ich spracúvania (napríklad odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracúvania na zaslanie obchodných informácií).

Právo na výmaz (byť zabudnutý)
Vaším právom je právo na výmaz alebo byť zabudnutý. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému čiastkových spracovateľov záloh. Na zaistenie tohto práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonom a musíme evidovať vystavené daňové doklady (objednávky, faktúry, zmluvy atď.) počas lehoty, ktorá je stanovená zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosti adresované Úradu na ochranu osobných údajov
Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo so svojou sťažnosťou sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak o tomto podozrení najprv informujete nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť
Uisťujeme vás, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

 

Tieto zásady spracúvania osobných údajov platia od 25. mája 2018.